کرایولیپولیز

کرایولیپولیز تکنولوژی جدید غیر تهاجمی با استفاده از سرما برای از بین بردن سلولهای چربی است که نتیجه آن کاهش بافت چربی بدون آسب به پوست  سایر ارگانهای می باشد .

آثار کرایولیپولیز تا 2 ماه بعد از جلسات کرایولیپولیز نمایان می گردد. این روش که در واقع جایگزین غیر جراحی لیو ساکشن می باشد، روش بسیار بسیار ایمن است .

مکانیزم اصلی آن آپوپتوز یا همان مرگ سلولهای چربی زیر پوستی توسط سرما تا منهای ده درجه سانتی گراد می باشد .

از آنجاییکه ساختار سلولهای جربی بسیار آسانتر و زودتر از سول های پوست آسیب می بیند ، پوست در این روش صدمه ای نمی بید و همچنین کاهش خونرسانی موقتی در مناطق مرکزی تر منجر به عدم آسی دین سایر ارگان های می گردد.

اطلاعات بیشتر در مورد کرایولیپولیز